Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 59

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Умовні скорочення 3

Розділ 1. Новітні методи навчання, як засоби підвищення навчально-виховного процесу 7

1.1 Розвиток теорії методів навчання у дидактиці. 7

1.2. Методи навчання граматичного матеріалу. Активний і пасивний граматичні мінімуми 17

1.2.1. Характеристика граматичних навичок мовлення. 18

1.3. Сучасні інформаційні технології. новітні методи навчання граматики англійської мови. 21

Розділ ІІ. СІТ У НАВЧАННІ ІНШОМОВНОГО ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 32

2.1. Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму 32

2.2. Автоматизація дій учнів з новими граматичними структурами пасивного граматичного мінімуму з використанням СІТ 37

2. 3. Організація та результат дослідження. 39

Висновки. 45

Додатки 48

Література 58

Вступ

Постановка проблеми. Інформатизація суспільства, що відбувається протягом останнього десятиліття, розглядається не лише як технічний, але й як соціальний процес, який торкається системи освіти в Україні. Вчителі-предметники середніх загальноосвітніх навчальних закладів та викладачі вузів все більше використовують сучасні інформаційні технології (СІТ) у повсякденній роботі. Принаймні цього від них вимагають нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України. Так, метою державної програми «Вчитель», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 379 від 28 березня 2002 року, є визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямів модернізації системи освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства, забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх високого соціального статусу в суспільстві. До числа пріоритетних і невідкладних заходів у сфері технологічної модернізації педагогічної освіти та професійної діяльності вчителя належать завдання комп'ютеризації навчальних закладів, інформатизації навчально-виховного процесу.

Ще одним пріоритетним напрямом державної політики щодо розвитку освіти, визначеним у Національній доктрині розвитку освіти (затвердженій указом Президента України № 347/2002 від 17 квітня 2002 року), є запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій. Більше того, досить агресивно проявляє себе у всіх сферах людського життя Інтернет, а Інтернет-навчання починає превалювати практично на всіх рівнях здобуття освіти, поступово займаючи місце традиційнихформ. Відповідно професійна підготовка вчителів та викладачів повинна складатися із багатьох компетенцій, однією з яких є оволодіння основами інформаційних технологій і методикою їх використання у професійній діяльності. Саме така позиція змісту професійної підготовки вчителя відповідає вимогам зазначених вище нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо вищої педагогічної освіти, що передбачає формування у студентів — майбутніх учителів — готовності до роботи в умовах інформатизації освіти.

Проте при вирішенні поставлених перед державною освітньою політикою завдань вищої педагогічної освіти виникає низка проблем, подолання яких можливе за умови належного науково обґрунтованого підходу до підготовки майбутніх педагогів щодо використання СІТ у професійній діяльності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В педагогічній літературі активно обговорюються проблеми підготовки вчителів-предметників до застосування СІТ. Однак на запитання про те, яким чином використовувати СІТ в навчанні окремим видам діяльності ( читанні, говорінні, аудіюванні, письмі тощо). Все ще не існує однозначних відповідей та чітко розроблених технологій. Окремі дослідники наголошують на відсутності такого компонента у процесі використання СІТ у навчанні, який би сприяв удосконаленню системи вузівської підготовки спеціалістів та навчання учнів середніх загальноосвітніх шкіл. Цей факт пояснюється певними причинами: неякісним технічним і програмним забезпеченням навчального процесу та непідготовленістю педагогів. Проте, на наш погляд, головною проблемою у даному питанні є те, що підготовка педагогів, зокрема вчителів іноземних мов, до викооистання СІТ у професійній діяльності є з більшості випадків аматорським мистецтвом, а не систематизованою, науково обґрунтованою і структу-рованою технологією. Відсутня модель підготовки педагогів, програма підготовки студентів — майбутніх учителів, а також програма перепідготовки та підвищення кваліфікації працюючих учителів.

Отже, виходячи із викладеного вище, можна обґрунтувати необхідність розробки технологій підготовки до застосування СІТ у навчанні граматиці:

Недаремно в законі України "Про Освіту", ст.55, зазначено, що педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на вільний вибір методів, виявлення педагогічної ініціативи. На наш погляд, питання оптимального вибору методів навчання є одним з найактуальніших у педагогічній науці та у практиці роботи шкіл. Отже, метою нашого дослідження є аналіз узагальнення і осмислення досвіду використання СІТ у навчанні граматики на сучасному етапі, а також визначення критеріїв та процедури оптимального вибору методів навчання та умов успішного оволодіння ними. Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес у школі. Предметом дослідження виступають СІТ у навчанні граматики. Гіпотеза дослідження- навчальна діяльність

учнів буде більш раціональною і продуктивною, більш ефективним буде вивчення англійської мови при умові оптимального вибору СІТ у навчанні граматики.

Основними завданнями дослідження є:

1.Проаналізувати педагогічні і методичні аспекти застосування СІТ у навчанні іноземної мови.

2.Виявити особливості новітніх методів навчання, враховуючи усі сторони навчально-виховного процесу та провести їх порівняльний аналіз.

3.Проаналізувати особливості оптимального вибору СІТ навчання англійській мові.

У процесі роботи над дипломним дослідженням були використанні такі методи: вивчення педагогічної і методичної літератури; вивчення досвіду вчителів іноземної мови; педагогічний експеримент.

Етапи дослідження:

1. Аналіз стану проблеми у педагогічній теорії, практиці роботи шкіл.

2. Вивчення літератури, висунення гіпотези, завдань, формування структури.

3. Теоретичний аналіз проблеми

4. Педагогічний експеримент

5. Узагальнення і систематизація матеріалів.

Наукова і практична значимість роботи

1. Дано теоретичний аналіз і розглянуто сучасний стан проблеми оптимального вибору методів навчання.

2. Дано порівняльний аналіз ефективності різних методів навчання.

3. Розглянуто процедуру оптимального вибору методів навчання в практиці сучасної школи.

4. Результати дослідження можуть бути корисними в практичній діяльності студентів - практикантів і вчителів іноземної мови.

Закрити

Новітні технології у вивченні граматики (на прикладі англійської мови)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.