Структурні та семантичні особливості композит-соматизмів у сучасній англійській мові

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ВИЗНАЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ. ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК НАУКА ТА ЇЇ ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ. 6

1.1. Сутність поняття фразеологізму, як компонена лексичної системи. 6

1.2. Класифікація фразеологічних одиниць англійської мови. 9

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНІЙ ОГЛЯД СОМАТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПІЗНАННІ КАРТИНИ СВІТУ. 13

2.1. Лексико-семантичні групи та розряди соматизмів. 15

2.2. Фразеологізми з соматичним компонентом у сучасній англійській мові. 17

ВИСНОВКИ.. 24

БІБЛІОГРАФІЯ.. 26

ДОДАТКИ.. 28

ВСТУП

Стан розробки проблеми

Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття. На сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології.

У сучасному мовознавстві досі немає одностайної думки щодо розуміння багатьох теоретичних положень, зокрема ознак фразеологізмів і принципів їх систематизації та співвіднесеності до частин мови. Фразеологізми у науковій літературі мають різні дефініції: вислови, ідіоми, ідіоматизми, фраземи, фразеологічні звороти, фразеологічні сполуки, крилаті вислови. Погляди науковців щодо сутності фразеологізмів різняться. Так, наприклад, В.В.Виноградов, Л.П. Сміт, М.М. Шанський відносять сюди стійкі сполуки, О.І. Смирницький – лише певні групи.

У працях англійських та американських лінгвістів вживається термін «ідіома» на позначення фразеологічних одиниць, одним з перших дослідників яких був Л.П. Сміт [16]. Продемонструвавши багатство і різноманітність англійської фразеології, він згрупував ідіоми за різними критеріями, що перешкодило створенню певної класифікації. Також не зрозумілий принцип виокремлення фразеологічних одиниць у Ч. Хоккета, який залучав до поняття «ідіома» власні назви, скорочення, сленгізми і складні слова. Варто відзначити, що чітких меж сфери дослідження фразеологічних одиниць іноземні науковці не встановили; радянські дослідники, навпаки, розробили навіть методику аналізу фразеологічних одиниць. Всупереч амбівалентності тлумачення, фразеологізми системно описані саме у працях російських та українських лінгвістів, що враховувалося при проведенні аналізу фразеологічних одиниць з компонентом-соматизмом.

Актуальність теми

Актуальність даної теми пояснюється як широкою вживаністю у мовленні соматичних фразеологізмів, так і їх значною кількістю у фразеологічному фонді будь-якої мови. За даними досліджень, вони складають 30% усіх стійких словосполучень. Це зумовлено тим, що людині притаманно переносити знання про саму себе на навколишню дійсність, то ж через соматизми проходить процес пізнання навколишнього світу. У цьому зв’язку необхідним стає дослідження специфіки соматичних фразеологізмів, що іменують різні аспекти людського буття.

Важливість і своєчасність вивчення досліджуваної групи одиниць зумовлена тим, що фразеологічний фонд мови є основним засобом емоційно-експресивного осмислення дійсності й відображення особливостей духовного та матеріального життя народу, що підсилюється значущістю інтерперсональних відносин у життєдіяльності людини й відсутності спеціальних досліджень, присвячених аналізу вербалізації цієї ділянки концептосфери носіїв англійської мови за допомогою фразеологічних одиниць.

Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані для подальшого дослідження та аналізу композит-соматизмів у сучасній англійській мові та для написання дипломних і магістерських робіт, а також при читання граматичних, практичних, а також спецкурсів з філології.

Мета роботи

Мета даної роботи полягає у комплексному аналізі мовних властивостей і функціональних характеристик англомовних соматичних фразеологізмів з урахуванням їх утворення, структурних та семантичних аспектів. Мета дослідження потребує вирішення таких конкретних завдань:

1. Уточнення статусу англомовних соматичних фразеологізмів.

2. Виділення основних механізмів формування соматичних фразеологічних одиниць.

3. Класифікація типів структурно-семантичних модифікацій групи досліджуваних фразеологізмів.

4. Виявлення взаємозв’язку структурно-семантичних і функціонально-семантичних (оцінних) аспектів досліджуваних соматичних фразеологізмів.

Матеріали дослідження

Роботу виконано на матеріалі Англо-російського словника// Під редакцією В.К. Мюллера – Москва, - 1998 і English-Ukrainian Phrase-book// Barantsev K.T. – Kyiv «Znannia» 2006. На підставі названих словників автором роботи було укладено картотеку, що налічує близько 100 фразеологічних одиниць з компонентом соматизмом.

Побудова основної частини цієї роботи зумовлена завданнями, які є спрямовані на досягнення мети та складається з двох розділів. У першому розділі розглянуто теоретичні засади фразеології та класифікації фразеологічних одиниць. У другому розділі розглянуто лексико-семантичні групи соматизмів, а також фразеологізми з компонентом соматизмом.

Структура роботи

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, бібліографії, що налічує 20 назв і додатків, що налічують 117 назв.

Закрити

Структурні та семантичні особливості композит-соматизмів у сучасній англійській мові

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.