Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 190.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Навчання фонетичного матеріалу (формування фонетичної компетенції) 7

1.1 Фонетичний мінімум. 7

1.2. Зміст навчання вимови у школі 8

1.3. Вимоги до вимови учнів. 9

1.4. Коли учні повинні засвоювати вимову. 12

Розділ ІІ. Навчання звуків іноземної мови. Організація засвоєння знань і формування автоматизмів вимови. 14

2.1. Ознайомлення учнів з новими звуками іноземної мови. 15

2.2. Автоматизація дій учнів з новими звуками. 18

2.3. Вправи на рецепцію звуків. 18

2.4. Вправи на репродукцію звуків. 20

Розділ ІІІ. Навчання інтонації іноземної мови. 27

3.1. Ознайомлення учнів з новими інтонаційними моделями. 28

3.2. Автоматизація дій учнів з новими інтонаційними моделями. 28

3.3. Види вправ. 29

Висновки. 39

Список використаної літератури. 43

Вступ

Поняття «іноземна мова», як і мова взагалі,— складне і багатоаспектне. Мова як така характеризує­ться трьома різними об'єктивно існуючими аспектами: лінгвістичним, психологічним і соціальним.

Під лінгвістичним аспектом ро­зуміють фізичне вираження мови в звуковій або гра­фічній формі, а також те, що називають значенням мовних знаків. Цей аспект включає поняття мовного матеріалу — звуки, букви, слова, формоутворюючі еле­менти, словосполучення, речення і тексти. Останні часто трактуються як застиглий «продукт» мовленнє­вої діяльності. Мовний матеріал може засвоюватися шляхом запам'ятовування незалежно від наявності в учня умінь і навичок володіння мовою. Прикладом цього може бути «вивчення» мови оперними співаками, які виконують певні твори іноземною мовою, фактично не володіючи нею. В такому разі є підстави говорити про знання мовного матеріалу. Останнє передба­чає також засвоєння правил про функції мовних оди­ниць, їх узгодження тощо.

Психологічний аспект стосовно по­няття мови передбачає дієвість, процесуальність. Завдя­ки йому мова стає мовленням і розглядається як ді­яльність. Підходячи до предмета з цього боку, психологи та методисти в центр уваги ставлять уміння і на­вички мовлення. В рамках цього аспекту мова ніби уподібнюється іншим видам діяльності — трудової чи навчальної. Характерно, що цей аспект не передбачає обов'язкової наявності позамовних мотивів висловлю­вання, ситуацій тощо, інших моментів, які супроводять природне мовлення. Така «чиста мовленнєва діяль­ність» мислиться як «говоріння задля говоріння»[3] і практично зустрічається лише на уроці, коли учні навчаються оперувати мовним матеріалом, тобто бу­дувати діалоги, конструювати речення, переказувати тексти і т. п. Вона організовується у вигляді так зва­них репродуктивних вправ і розглядається звичайно як навчання підготовленого мовлення.

Соціальний аспект мови реалі­зується в контексті соціальних контактів людини. Тут мова є не діяльністю — такої діяльності взагалі не­має, а засобом немовної діяльності. Людина вдається до мови лише тоді, коли виникає потреба осягнути якусь немовну мету — щось з'ясувати, чогось домог­тися, когось переконати тощо. У цьому разі мовлен­нєві дії не є самостійними і власної мети не мають, вони лише обслуговують немовну діяльність. Ця функція мови нази­вається комунікативною. Уміння і на­вички зорієнтовані тут на конкретні си­туації і розглядаються як комуніка­тивні. Комунікативна функція речення нерідко не збігається з його граматичною формою. Наприклад, питальне речення може виражати ствердження, а заперечне — бути формою запитання тощо. Крім того, мовлення в комунікативній функції широко включає позамовні засоби передачі і прийому інформації: інтонацію, ло­гічний наголос, жести, міміку тощо.

Перелічені аспекти складають єдину структуру предмета, в якій виявляється їх взаємозалежність. Так, мовний матеріал може бути засвоєний до того, як учень оволодіє уміннями й навичками, але вміння й навички не можна сформувати, не засвоївши мовногоматеріалу. Засвоєння комунікативних умінь і навичоквідповідно йде через оволодіння двома першими аспек­тами. Таким чином, структура предмета іноземної мови виявляє певну глибину. Поверхню його складає мовний матеріал, а серцевину—природна функція мови як інструменту немовної діяльності.

Мовний матеріал, разом з знаннями, автоматизмами, навичками і вмінніми,є необхідним компонентом змісту навчання іноземної мови. Під цим терміном розуміють насамперед матеріал фонетичний, лексичний і граматичний. Ці поняття включають систему звуків і букв, звукосполучення і буквосполучення.

Мовний матеріал визначається програмами і обмежується відбором в межах тем для усного мовлення і читання. Програма передбачає оволодіння учнями усіма звуками німецької мови, інтонацією розповідних (стверджувальних та заперечних), наказових й питальних речень; інтонація речення з рамочною конструкцією й інтонація складних речень.

Поруч з мовним матеріалом до засобів спілкування відносять також екстралінгвістичний матеріал – жести, міміку, інтонацію, наголос тощо.

Тема даної курсової роботи – “Формування iншомовноï фонетичноïкомпетенцiï учнiв початковоï школи ”.

Основними цілями цієї роботи є:

Вивчити класифікацію звуків німецької мови для визначення за ознаками схожості / розбіжності, шляхом зіставлення і фонетичного аналізу відповідних звуків двох мов (німецької та української), їх належності до певних груп;

Ознайомитися з послідовністю вивчення звуків на початковому етапі навчання фонетики, з необхідністю формування усно–мовних навичок вже у вводному курсі вивчення німецької мови, з необхідністю врахування фонетичних труднощів, щоб запобігти інтерференції;

Вивчити і подати загальну класифікацію методів і способів введення та пояснення відповідного фонетичного матеріалу;

Ознайомитися, вивчити і подати систему вправ, спрямованих на формування фонетичних навичок;

Звернути увагу на особливостіроботи над фонетичними навичками на різних етапах навчання – початковому, середньому й заключному;

Розкрити суттєвість питання, коли учні повинні засвоювати вимову, зокрема, на якому етапі уроку і на якому етапі курсу навчання треба зосередити роботу над нею;

Ознайомитися з вимогами вимови учнів, передбачених програмою;

Практично показати на прикладі проведеного уроку етапи формування у учнів фонетичних навичок.

Курсова робота складається з двох частин. Перша частина називається “Навчання фонетичного матеріалу (формування фонетичної компетенції)”в ній висвітлюються критерії відбору фонетичного мінімуму; вимоги до вимови учнів, виходячи з принципу апроксимації; принципи навчання фонетичного матеріалу, які забезпечують нейтралізацію негативного впливу фонетичних навичок рідної мови при навчанні іншомовної вимови; методи навчання вимови; процес автоматизації дій, основою якого є комплекс відповідних вправ; вирішальна роль інтонації та її основних компонентів: мелодії, фразового і логічного наголосів, ритму, тембру, темпу, паузації при навчанні іноземної мови; контроль та оцінка вимови, які здійснюються вчителем з урахуванням типів помилок у мовленні учнів.

Друга частина – практична, що вмiщує добiрку вправ.

В цій роботі були використані такі методи дослідження, як метод критичного аналізу літературних джерел, метод опису, метод вивчення і систематизації позитивного досвіду вчителів і науковців.

Закрити

Формування іншомовної фонетичної компетенції учнів початкової школи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.