Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 55

Платна робота

Ціна: 150.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 2

Розділ І. Особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку. 7

1.1. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку  7

1.2. Особливості розвитку фізичних якостей  дітей молодшого шкільного віку  28

Розділ II. Організація і методика проведення дослідження. 35

2.1. Методика вимірювання показників фізичного розвитку. 36

2.2. Методика визначення показників фізичної підготовленості 37

Розділ III. Результати дослідження та їх обговорення. 42

Висновки. 47

Література. 49

Вступ

Актуальність дослідження: Успішне вирішення завдань соціально-економічного розвитку України потребує від кожної людини не тільки високої професійної підготовки, але й належного рівня культури, зокрема фізичної. Важливо, щоб кожен член суспільства правильно ставився до свого здоров'я, своїх фізичних рис і здібностей, розумів їх особисте і соціальне значення, відчував і реалізував внутрішню потребу в фізичній і духовній досконалості. Тому у Національній доктрині розвитку освіти в Україні в XXI столітті,Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту в Україні, законах України “Про загальну середню освіту”, “Про фізичну культуру і спорт” поставлена мета - створити умови, за яких будуть викликані до життя творчі сили молодої особистості, відкриється простір до її активної самореалізації.

У сучасній науковій літературі визначення поняття “фізична культура”(а їх на сьогоднішній день нараховується більше двохсот) проходить насамперед через призму співвідношення соціального й біологічного в фізичному розвитку людини, а також стихійного і свідомого соціального впливу на цей розвиток. Визначення поняття фізична культура включає явища духовного світу, знання, мотиви, норми і зразки поведінки. Тому фізичну культуру можна розглядати як “базу” щодо інших видів культури.

Особливої гостроти в цьому контексті набуває проблема формування в учнів фізкультурних знань, культури рухів, які повинні займати одне з провідних місць у системі ціннісних орієнтацій людей різних соціальних і вікових груп, формування пріоритету здоров’я як найвищої людської цінності і на основі цього покращення загального фізичного стану організму.

Успішне розв’язання даної проблеми можливе лише за умови цілеспрямованого, комплексного вирішення завдань всебічного фізичного розвитку починаючи з раннього віку і впродовж усього життя.

Шляхи покращення процесу фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку висвітлені у дослідженняхбагатьох вчених. Багато уваги приділено анатомо-фізіологічному обґрунтуванню методики фізичного виховання дітей 6-10 років.

Однак, незважаючи на досить широкий спектр досліджень, у педагогічній практиці проблема всебічного фізичного розвитку, збереження та зміцнення здоров’я учнів, в тому числі й учнів молодшого шкільного віку вирішується недостатньо. За даними вибіркових досліджень 36,4% учнів загальноосвітніх шкіл України мають низький рівень фізичного здоров'я, 33,5% - нижче за середній, 22,6% - середній і лише 6,7% - вище за середній, а 0,8% - високий.

Змінити ситуацію на краще можна через удосконалення змісту, форм та методів фізичного виховання, надання йому особистісно орієнтованого характеру, що можливе завдяки більш глибокому врахуванню анатомо-фізіологічних, вікових особливостейфізичного розвитку молодших школярів.

Недостатній рівень фізичної підготовленості школярів і як наслідок низький рівень фізичного здоров’я спонукав нас до більш глибшого вивчення особливостей фізичного розвитку, що визначило об’єкт, предмет і мету дослідження.

Мета дослідження. Вивчитиособливості фізичного розвитку молодших школярів, порівняти показники фізичного розвитку учнів 1-3 класів, учнів перших класів сільських і міських шкіл.

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:

1. Опрацювати науково-методичну літературу щодо особливостей фізичного розвитку молодших школярів.

2. Вивчити рівень фізичного розвитку учнів початкових класів.

3. Вивчити рівень фізичної підготовленості учнів початкових класів.

Обєкт дослідження. Рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодших школярів.

Предмет дослідження. Морфологічні та функціональні показники фізичного молодших школярів.

Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що нами:

- розкрито сутність понять “Фізичний розвиток”, “Фізична підготовленість”;

- розкрито анатомо-фізіологічні особливості розвитку учнів 1-3 класів, особливості розвитку фізичних якостей.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що на основі результатів дослідження встановлено співвідношення фактичного рівня фізичного розвитку молодших школярів і належних величин, встановлених науковими дослідженнями. Встановлено ефективність введення третього уроку фізичної культури, при умові, що заняття проводять фахівці з спеціальною освітою.

Ці дані допоможуть точніше дозувати фізичні навантаження та підбирати зміст занять фізичної культурою.

Поняття "фізичний розвиток" використовують у різних тлумаченнях:

1) як процес зміни форм і функцій (морфо-функціональних властивостей) організму людини протягом її індивідуального життя;

2) як сукупність ознак, що характеризують зовнішні показники "фізичного стану" організму на тому чи іншому етапі його фізичного розвитку (ріст, вага, окружності тіла, спірометрія, динамометрія тощо).

Друге суто спеціальне (антропометричне) тлумачення "фізичного розвитку" потрібно відрізняти від сформульованого вище загального визначення.

Іншими словами, якісно фізичний розвиток характеризується, перш за все, суттєвими змінами функціональних можливостей організму в певні періоди вікового розвитку, які виражаються у зміні окремих фізичних якостей і загальному рівні фізичної працездатності. Зовнішніми кількісними показниками фізичного розвитку ("фізичного стану") є зміни просторових параметрів і маси тіла.

Фізичний розвиток характеризується змінами показників, які можна умовно поділити на три групи: 1) показники будови тіла, які свідчать про морфологічні зміни тіла людини; 2) показники розвитку фізичних якостей, що характеризують зміни рухових функцій; 3) показники здоров'я, що віддзеркалюють морфологічні і функціональні зміни систем організму людини.

Фізичний розвиток — це природний процес, головною передумовою якого є природні життєві сили (задатки, здібності), що передаються за спадковістю. Цей природний процес підпорядкований об'єктивним законам природи і успішно управляти ним можна, лише знаючи ці закони і керуючись ними.

До них належать:

 • закон взаємодії спадкових тенденцій розвитку і тенденцій, обумовлених умовами життя;
 • закон взаємообумовленості функціональних і структурних змін;
 • закон єдності кількісних і якісних змін;
 • закон поступовості і зворотних змін періодів розвитку.
 • Залежно від умов і факторів, що впливають на фізичний розвиток, він може бути всебічним і гармонійним, або обмеженим і дисгармонійним. Знаючи використовуючизакономірності фізичного розвитку людини, його можна спрямувати в оптимальному для особи і суспільства напрямку, забезпечити гармонійне вдосконалення форм і функцій організму, підвищити працездатність, "відсунути" ("віддалити") час природного старіння. Ці можливості доцільного керування фізичним розвитком реалізуються, за певних умов і в певних межах, у процесі фізичного виховання.

  Підсумовуючи, зазначимо, що фізичний розвиток не можна відокремлювати від загального розвитку дитини, оскільки він залежить від багатьох факторів і фактично ці два процеси взаємообумовлені.

  Поняття “Фізична підготовленість” ми розуміємо як прикладний результат фізичного виховання, що втілюється в підвищенні фізичної працездатності, досягненні певного рівня розвитку фізичних якостей, рухових уміннях і навичках.

  Фізичні якості –це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно виконувати певну рухову діяльність. У науковій літературі зустрічаються терміни “фізичні якості”, “рухові якості”, “фізичні можливості”. У даній роботі ми користуємося терміном “фізичні якості”, розглядаючи інші терміни як рівнозначні.

  У методичній літературі зустрічаються для означення одного і того ж поняття ще два різні терміни: “Розвиток фізичних якостей” та “Виховання фізичних якостей”. Під терміном “розвиток”, як правило, мають на увазі зміни в показниках фізичних якостей, що викликані запрограмованим природою шляхом. Термін “Виховання фізичних якостей” свідчить про зміни, причиною яких є спеціальне втручання, цілеспрямована робота з прогнозом результатів. Тут підкреслюється, що виховання є процесом управління розвитком тієї чи іншої фізичної якості, її вдосконалення. З нашої точки зору термін “виховання” для означення фізичного розвитку не зовсім вдалий. Щоб підкреслитивідмінність від природного процесу розвитку фізичних якостей можна було б вжити термін “управління(керування) процесом розвитку фізичних якостей” або “Цілеспрямований розвиток фізичних якостей”.

  Більшість фізичних якостей у процесі особистого розвитку людини змінюються нерівномірно. В деякі періоди та чи інша якість має дуже високі темпи приросту. Такі періоди в спеціальній літературі називаються “сенситивними“ періодами. Ці вікові періоди можуть чергуватися з періодами дуже малого приросту якості або навіть спаду її показників.

  Закрити

  Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.