Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні обґрунтування проблеми: „Значення рухливих ігор у заняттях спортивними іграми”. 7

1.1. Гра як засіб всебічного розвитку.  Оздоровче, освітнє і виховне значення  рухливих ігор. 7

1.2. Класифікація ігор. Гра в шкільній програмі. 9

Розділ ІІ. Практичне вивчення проблеми „Значення рухливих ігор у заняттях спортивними іграми”. 13

2.1. Організація та методика проведення рухливих ігор, що сприяють заняттям  спортивними іграми. 13

2.2. Окремі методичні рекомендації  щодо змісту  організації та проведення рухливих ігор, котрі сприяють заняттями спортивними іграми. 22

Додатки. 34

Висновок. 40

Література. 42

Вступ

Виховання молодого покоління здоровим, фізично розвинутим, життєрадісним, готовим до праці і захисту нашої Батьківщини — чи не найважливіша функція фі­зичної культури як шкільного предмета. Адже без фі­зичного здоров'я немислима й інтенсивна розумова діяльність людини.

Основне завдання, яке стоїть перед вчителями початкових класів — покращити всебічний розвиток молодших школярів, виховувати в них. відчуття прекрасного, формувати високі естетичні смаки, вміння розумі­ти та цінити красу і багатство рідної природи, любов до своєї Батьків­щини. Батьківщина вперше постає перед дитиною в образах, звуках, фа­рбах, іграх. Веселі рухливі ігри - це наше дитинство. Гра входить у життя дитини з раннього віку. Граючись, діти глибше пізнають життя, набувають різних навичок та вмінь. І не дивно, що гра викликає такий інтерес і у непосидючих хлопчаків, і у сором'язливих дівчаток. Перевті­люючись у персонажі гри, вони стають сміливими і безстрашними, во­льовими і кмітливими. Під час гри розвивається сила дитини, твердішою стає рука, гнучкішим тіло, несхибним зір, розвивається винахідливість та ініціатива. Під час гри формуються високі моральні якості школярів: доброта, чуйність, уміння поступитися своїми інтересами в ім'я колекти­ву, переборювати труднощі, долати перешкоди.

Теорія і практика фізичного виховання спираються на дані фізіології. Фізіологічна наука озброює теорію і ме­тодику фізичного виховання закономірностями розвит­ку організму людини, правильного врахування впливу різ­номанітних чинників на його функціональну діяльність. На основі її даних розробляють науково обґрунтовану сис­тему фізичних вправ, спрямованих на розвиток рухових дій і формування фізичних якостей організму.

Виховання підростаючого покоління фізично здоро­вим — важливе завдання сім'ї та школи. На жаль, ни­ні практично здоровими є лише 27% дітей дошкільно­го віку, лише 65% дітей і 60% підлітків фізично гар­монійно розвинені .

Якщо учень виявляє глибокий ін­терес до фізичної культури, систематично займається в секції з тієї чи іншої спортивної гри, це допомагає розвитку його морально-вольових якостей, активізації пізнавальної діяльності взагалі. І тут провідну роль відіграє особистість вчителя, його знання, авторитет, вміння згуртувати колектив, створити в ньому сприят­ливу психологічну атмосферу. Адже виховна робота є основною функцією будь-якого педагога, в тому числі і вчителя фізкультури. Отже, йому мають бути властиві чутливість і педагогічний такт. Він повинен визначити засоби індивідуального виливу, які розвинули б інтелект і волю, сформували б культуру пізнання і поведінки в кожному вихованцеві.

Культивування взаємодопомоги учнів у виконанні вправ, взаємовиручка в іграх, спільне виконання дору­чень учителя тощо сприяють вихованню почуття друж­би, товариськості, колективізму. Дотримання правил в іграх, свідоме долання труднощів, скажімо, у вправах, які виконуються «до відмови», або у таких, де тривалий час необхідно зберігати темп рухів, окремі заняття з підвищеною, незвичною, але допустимою інтенсивніс­тю навантаження формують такі важливі якості, як наполегливість, хоробрість, рішучість. Дотримання встановлених правил на уроках, вимогливість до зов­нішнього вигляду учнів, наявність єдиної спортивної форми, належний санітарно-гігієнічний стан місць за­нять— немаловажливі засоби виховання акуратності, точності, охайності. Учитель повинен виховувати в уч­нів повагу до суперників у змаганнях. Це важливо як в загально-етичному, так і в тактико-спортивному аспек­тах: недооцінка сили суперника зменшує волю до пе­ремоги.

Багато сучасних учених приходять до висновку, що гра — структурна модель поведінки дитини, засіб оволодіння навколишньою дійсністю і підготовки до її перетворення.

Отже, для дітей ігри — це їхнє безпосереднє життя, а педагог за допомогою ігор формує у своїх вихованцях риси характеру, необхідні людині сучасної епохи.

Відповідно до вимог комплексної програми з фізичного виховання учнів вчителя фізичної культуринеобхідно домогтися за допомогою рухливих ігор подати дітям основиспортивних ігор - баскетболу, волейболу,гандболу і футболу.

Задовольняючи природний потяг дітей і підлітків до рухової активності, ігри збуджують колективні переживання, дають радість від спільних зусиль, сприяють зміцненню товариськості і дружби. У початкових класах проводять переважно рухливі ігри, в середніх і старших спортивні.

Таким чином, рухливі ігри є перехідною ланкою до оволодіння спортивними іграми.

Рухливою називається гра, побудована на фізичних діях.

Власне рухливі - ігри є складовою частиною багатьох заходів. Умови проведення, правила, кількість учасників власне рухливих ігор можуть бути різними. Від учасників не вимагається спеціальна фізична підготовка. Назви таких ігор в різних місцевостях можуть бути різними.

Спортивні ігри - вимагають сталих умов проведення, твердих правил, точної кількості учасників з певним рівнем підготовки. Кращим гравцям присвоюються спортивні розряди та звання. Назви спортивних ігор єдині і постійні (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол).

З огляду на те, що в початкових класах потрібно дати основи для оволодіння спортивними іграми в старших класах, і, зважаючи на те, що в даній галузі не було здійснено відповідних досліджень, темою нашої курсової роботи вибрали таку: „Значення рухливих ігор у заняттяхспортивними іграми”.

Мета: розкритизначеннярухливих ігор у заняттях спортивними іграми.

Об’єкт дослідження: розвиток дітей молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження: рухливі ігри як засіб розвитку дітей молодшогошкільного віку та як перехідна ланка до оволодіння спортивними іграми.

У ході нашого дослідження ми ставили перед собою такі завдання:

1. Розкрити значення рухливих ігор узаняттях спортивними іграми.

2. Дослідити педагогічні умови організації та методики проведення рухливих ігор у загальноосвітній школі.

3. З’ясувати виховні і навчальні завдання рухливих ігор як перехідної ланки до оволодіння спортивними іграми.

Робоча гіпотеза:ми вважаємо, що рухливі ігри є перехідною ланкою для оволодіння дітьми молодшого шкільного віку спортивними іграми в подальшому, в старших класах.

Закрити

Значення рухливих ігор в заняттях спортивними іграми

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.