План

1. Педагогічна оцінка уроку фізичного виховання

2. Закон України „Про фізичну культуру і спорт”       

1. Педагогічна оцінка уроку фізичного виховання

Педагогічний аналіз уроку фізичної культури

в класі, школи ______________________

Учитель ____________________________

Дата проведення _____________________

Місце проведення _____________________

Кількість учнів за списком _______________

займались _______________

1. Підготовча частина

 • Правильність постановки завдань уроку, їхня конкретність, від­повідність підготовленості учнів і умовам проведення занять, зв'я­зок із завданнями попередніх уроків.
 • Спосіб і ефективність донесення завдань уроку до свідомості уч­нів, їхня психологічна підготовка до його проведення.
 • Кількість, ефективність, оригінальність вправ, їхня відповідність матері­алу основної частини за характером та інтенсивністю, оцінка дозуван­ня вправ. Наявність спеціально підготовлених вправ, їхня достатність.
 • Ефективність педагогічного керівництва класом із боку вчителя (мето­ди організації, команди, демонстрація, слово, грамотність мовлення).
 • Наявність необхідних частин розминки (загальної, спеціальної, інди­відуальної).
 • Доцільність використаних способів виконання вправ.
 • Вимоги вчителя щодо правильності виконання вправ учнями.
 • Доцільність використання площі, обладнання та інвентаря.
 • 2. Основна частина уроку

 • Доцільність використаних учителем методів і методичних при­йомів, підготовчих і підвідних вправ для засвоєння запланованої рухової дії.
 • Знання вчителем техніки запланованої до вивчення вправи та його уміння бездоганно виконати її.
 • Ефективність запланованої та реально виконаної кількості повто­рень вправ, передбачених змістом уроку.
 • Теоретична підготовка учнів на уроці.
 • Реалізація принципів доступності та індивідуалізації, міцності та прогресування, свідомості та активності на уроці.
 • Дотримання заходів безпеки під час виконання вправ.
 • Реалізація вимоги щодо вдосконалення фізичних якостей на уроці. Зв'язок цієї роботи зі змістом навчального матеріалу. Відповідність параметрів навантаження поставленим завданням.
 • Використання на уроці тренажерів, нестандартного обладнання, опосередкованої наочності, навчальних карток.
 • Щільність основної частини уроку та її емоційність.
 • 3. Заключна частина

 • Доцільність використаних засобів для вирішення завдань заключ­ної частини.
 • Уміння вчителя підсумовувати урок, оцінювати діяльність учнів, націлювати їх на подальше самовдосконалення.
 • Зміст домашнього завдання, його цінність для учнів і їх інтерес до виконання. Чи є домашні завдання часткою системи самостійної роботи учнів?
 • 4. Оцінка компонентів уроку, що стосуються всіх його частин

 • Оздоровча і виховна цінність уроку.
 • Емоційність уроку й інтерес до нього учнів.
 • Спосіб взаємодії учнів та вчителя на уроці.
 • Доцільність і ефективність відхилень від передбаченого плану уроку.
 • Оцінка якості підготовки місць, занять, їхній санітарно-гігієнічний стан, матеріальне забезпечення.
 • Спортивна форма учнів.
 • Зовнішній вигляд і психологічний стан учителя, манера його по­ведінки.
 • Активність учнів, їх зацікавленість власним розвитком, старанність.
 • Реалізація на уроці міжпредметних зв'язків.
 • Звертаємо увагу на те, що аналіз уроку не повинен містити простих від­повідей на поставлені у схемі питання, як це робиться, наприклад, під час заповнення анкети. Аналіз вимагає творчого осмислення зафіксованих під час уроку фактів, їх теоретико- методичної оцінки, що допоможе виявити причини успіхів і невдач, накреслити шляхи подальшого вдосконалення педагогічної майстерності вчителя.

  Досвід показує, що кращі вчителі систематично контролюють свою діяль­ність, оцінюють проведення різних форм занять, і особливо уроків, формуючи робочі схеми їх аналізу. Для прикладу наводимо дослівно таку схему, запро­поновану вчителем фізичної культури Шумської СШ Тернопільської області В. Кирилюком.

  "У практиці роботи школи важлива роль належить внутрішкільному кон­тролю за станом навчально-виховного процесу з усіх навчальних предметів. Цей контроль здійснюють директори шкіл, а також заступники з навчальної роботи. Вони, зазвичай, не фахівці з фізичної культури і невпевнено почува­ють себе при аналізі і оцінці якості уроку з фізичної культури. Саме тому вони досить рідко відвідують такі уроки, отже, і контролюють стан та якість навчально-виховного процесу з фізичної культури. Переважно це негативно відбивається на навчально-виховній роботі з дітьми. Та і вчителі фізичної культури у багатьох випадках не розуміють, яким він, урок фізичної культу­ри, має бути".

  Саме з метою надання такої методичної допомоги педагогам школи про­понуємо орієнтовну схему змісту аналізу уроку фізичної культури за такими критеріями:

  1. Місце мети уроку в системі вивчення навчального матеріалу.

  2. Відповідність плану-конспекту відвідуваного уроку до календарного плану.

  3. Організація уроку: місце проведення уроку, забезпеченість обладнан­ням та інвентарем (особливо нестандартним), спортивна форма вчителя (його зовнішній вигляд), санітарно-гігієнічне забезпечення уроку.

  4. Конкретність визначення мети уроку в плані-конспекті та доступність постановки завдань уроку перед учнями класу, їх актуалізація та зв'язок з ін­шими уроками.

  5. Робота вчителя з виховання постави учнів, виховання навичок стройо­вих вправ, чіткість команд, зауваження і виправлення помилок в учнів, тон зауважень.

  6. Послідовність підготовчої частини уроку: стройовий тренаж і його зв'язок з іншими уроками, наявність коригуючих вправ, поступовість росту фізичного навантаження, послідовність загальнорозвиваючих вправ, наяв­ність спеціальних підвідних вправ та їхня відповідність меті уроку, емоційність початку уроку.

  7. Розв'язання завдань уроку в основній частині: освітнє забезпечення уроку вчителем (теоретичне роз'яснення техніки вправ, можливих помилок та їх застереження, ілюстрація і демонстрація техніки вправ), володіння тех­нікою вправ фактичного матеріалу самим учителем та настирливість учителя

  в навчанні техніки вправ і передачі знань учням, міжпредметні зв'язки, до­ступність інформації і практичних вправ усьому класові й окремим учням, рівень фізичного навантаження та його адекватність віку та статі учнів класу.

  8. Загальний рівень теоретичної поінформованості учнів класу, рухових умінь і навичок, фізичної підготовленості дівчат і хлопців.

  9. Освітня, рухова та загальна щільність уроку, її відповідність до конкрет­ного типу уроку.

  10. Індивідуалізація навчання і виховання на уроці, способи активізації пізнавальної та рухової діяльності учнів на уроці.

  11. Доцільність і раціональність форм організації діяльності та методів навчання учнів на уроці.

  12. Забезпечення вчителем свідомого засвоєння знань, умінь і навичок, виховання позитивного мотиву спортивної діяльності в дітей, їх активність на уроці.

  13. Володіння вчителя класом, його спостережливість за роботою учнів, передбачливість і попередження травм, вміння вчителя допомагати учням.

  14. Використання унаочнень, роздаткового матеріалу, технічних засобів навчання.

  15. Уміння вчителя розв'язувати педагогічні ситуації на уроці.

  16. Зняття психологічного і фізичного навантаження з учнів у заключній частині.

  17. Аналіз учнівської діяльності вчителем, підсумок уроку (чого навчилися, що не вдалося, кому і з яких причин, що потрібно для цього в майбутньому, що буде вивчатись, виховуватись і вдосконалюватись на наступному уроці).

  18. Рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, що вивчався на уроці.

  19. Оцінка вчителем діяльності учнів на уроці, мотивація обов'язково виставлених оцінок.

  20. Доцільність виставлених оцінок.

  21. Домашнє завдання, його доцільність, доступність та індивідуалізація.

  22. Закінчення уроку: емоційний стан класу, організоване залишення міс­ця занять, стан залишеного місця занять, вчасне закінчення уроку. 

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 16

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Методика фізичної культури

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.