Оздоровче спрямування занять з фізичного виховання у спеціальних медичних групах

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 97

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ.. 3

Розділ І. Організація та профілактика захворювань у дітей як психолого-педагогічна проблема.. 7

1.1. Використання фізичних вправ в оздоровленні дітей. 7

1.2. Клініко-фізіологічні основи лікувальної дії фізичних вправ. 13

Розділ II. Організація і методи досліджень. Завдання досліджень  20

2.1 Аналіз статистичних даних. 20

2.2. Організація досліджень. 22

2.3. Методи дослідження. 24

Розділ ІІІ. Експериментальне обґрунтування засобів і методів покращення оздоровлення школярів, віднесених до спеціальної медичної групи.. 27

3.1. Аналіз стану здоров’я учнів спеціальних медичних груп. 27

3.2. Комплексна методика оздоровлення учнів, віднесених до спеціальної медичної групи  58

3.2.1. Самоконтроль школяра за станом організму. 58

3.2.2. Ранкова гімнастика. 59

3.2.3. Лікувальна гімнастика. 60

3.3. Результати. 72

Висновки.. 75

Література.. 77

Додатки.. 82

Вступ

В сучасних умовах виховання, як цілеспрямовуюча діяльність, покликане розв'язувати проблеми важливого соціального значення.

Подальший розвиток суспільства обумовлює виникнення нових завдань, вирішення яких залежить від соціальної активності кожного його члена.

Збереження здоров'я, підвищення працездатності і соціальної активності дітей, підлітків, учнівської молоді - актуальне загально­державне завдання. В умовах економічної і екологічної криз, які виникли в Україні, включення проблем здоров'я в коло пріоритетних, пов'язаних з формуванням трудового потенціалу, виникає необхідність поглибленого розгляду питань охорони і зміцнення здоров'я.

Висока чутливість організму дітей до дії факторів оточуючого середовища сприяє появі серед них таких, які часто і довго хворіють і які, будучи не підготовленими до зміцнення свого здоров'я, формують 60% рівня всієї захворюваності в дитячих колективах.

Існуючий стан організації режиму навчально-виховного процесу в сучасній школі, інтенсифікація навчання, наростаюче зростання навчальної інформації вимагають від школярів все більшого напруження фізіологічних систем організму, особливо під час "задіяння" адаптаційних механізмів, нервово-емоційних навантажень. У школярів широкого поширення набувають хронічні неінфекційні захворювання дихальної, нервової, серцево-судинної, ендокринної та інших систем організму.

Останнім часом на Україні спостерігається погіршення стану здоров'я дітей: зростає гостра та хронічна захворюваність, погіршуються показники фізичного та нервово-психічного розвитку, з'являються нові захворювання, які до останнього часу не були характерні для дитячого віку.

Це пояснюється дією цілісного комплексу факторів, які активно впливають на організм дитини.

Підтвердженням актуальності проблеми об'єктивного виховання дітей та молоді є низький рівень фізичної підготовленості. Профілактична робота по усуненню фактору ризику захворювань й оптимізації рухової активності дітей та підлітків, проводиться як у сім'ях, так і в школі.

Основними причинами поганого здоров'я дітей у школи з недостатня рухова активність та не дотримання факторів здорового способу життя.

Фізичне тренування та загартування організму дітей повинні регулярно здійснюватись з дитинства.

У середньоосвітніх закладах навчально-виховний процес з фізичної культури обов'язковий. Проводяться заняття оздоровчо-лікувальних заходів.

Кожен вчитель намагається донести до учнів краплинку свого уміння, навчити структурі виконанню вправ, забезпечити прогресивне підвищення рівня тренованості за допомогою цілісної спрямованості дії фізичних вправ на процеси відновлення організму, підвищувати свою працездатність. Раціональне поєднання і послідовність навантаження - - це правильне поєднання навантажень і відпочинку.

Досягти максимального ефекту відновлення (реабілітації) за 4 години занять можливо частково. Тому викладачі використовують позаурочний час, домашні завдання, під час яких учні самостійно контролюють свій стан здоров'я.

Заняття оздоровчо-лікувальною фізкультурою в процесі відновлення здоров'я і фізичної працездатності забезпечують і стимулюють активність учнів, адаптують організм до фізичних навантажень.

Оздоровчо-лікувальна фізкультура, розвиваючись і формуючись на принципах охорони здоров'я населення, пов'язана з науковим розвитком фізичної культури.

Вона використовує ті ж принципи застосування фізичних вправ, що і фізична культура для здорової людини, зокрема, принцип всебічного впливу.

Виходячи з фізіологічного вивчення І.П.Павлова, в оздоровчо-лікувальній фізичній культурі фізичні вправи розглядаються з позиції загального впливу на весь організм.

Актуальність проблеми ставить перед педагогічною наукою завдання подальшого вдосконалення організації навчально-виховного процесу з метою покращення оздоровлення школярів. Вони і визначили тему нашого дослідження „Оздоровче спрямування занять з фізичного виховання в спеціальних медичних групах”

Мета дослідження: обґрунтувати доцільність використання спеціальних фізичних вправ у процесі оздоровлення дітей, віднесених до спеціальних медичних груп.

Для досягнення поставленої мети було сформовано задачі:

1.Проаналізувати захворювання дітей в школах Маневицького району Волинської області.

2.Розробити методики покращення оздоровчої роботи з дітьми, віднесеними до спеціальної медичної групи.

3.Підтвердити ефективність запропонованої методики на практиці.

Об'єкт дослідження. Стан здоров’я дітей, віднесених до спеціальної медичної групи.

Предмет дослідження: комплексна методика впливу фізичних вправ на покращення здоров’я учнів, віднесених до спеціальної медичної групи.

Методи дослідження. У роботі застосовано комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження:

а) Соціологічні методи досліджень (теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми реабілітації дітей з анкетування);

б) педагогічні методи (педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, тестування рухової функції людини);

в) медико-біологічні методи (оцінка морфофункціонального стану підлітків);

г) визначення рухової активності;

д) психологічні методи;

ж) інструментальні методики

з) методи математичної статистики.

Теоретична значущість дослідження – проаналізовано стан здоров’я дітей Маневицького району, віднесених до спеціальної медичної групи, обґрунтовано дидактичну модель використання спеціальних фізичних вправ в покращенні здоров’я.

Практична значущість дослідження полягає в розробці комплексної методики оздоровчої роботи з дітьми, віднесеними до спеціальної медичної групи.

Закрити

Оздоровче спрямування занять з фізичного виховання у спеціальних медичних групах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.