загрузка...
загрузка...

Відображення заборгованості покупців та замовників на рахунках бухгалтерського обліку, облікових регістрах та фінансовій звітності

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 54

Платна робота

Ціна: 150.00грн.

Замовити роботу
Закрити

Відображення заборгованості покупців та замовників на рахунках бухгалтерського обліку, облікових регістрах та фінансовій звітності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (067) 380–84–93, (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ В ПРОЦЕСІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5

1.1. Економічний зміст і роль розрахунків з покупцями і замовниками в господарській діяльності 5

1.2. Науково-нормативне забезпечення обліку розрахунків з покупцями і замовниками  8

1.3. Механізм та інструменти управління розрахунками з покупцями і замовниками в сучасних умовах господарювання. 12

РОЗДІЛ 2. ВІДОБРАЖЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПОКУПЦІВ І ЗАМОВНИКІВ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 16

2.1. Оцінка стану, суб’єкти, об’єкти та завдання облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві 16

2.2. Організація первинного обліку розрахунків з покупцями та замовниками  20

2.3. Організація синтетичного і аналітичного обліку. 26

2.4. Формування системи управлінського обліку розрахунків з покупцями і замовниками  38

2.5. Формування і використання розрахунків з покупцями і замовниками в системі показників фінансової, податкової і статистичної звітності 42

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ.. 46

3.1. Напрями удосконалення облікового процесу розрахунків з покупцями і замовниками  46

3.2. Автоматизація розрахунків з покупцями та замовниками. 49

ВИСНОВКИ.. 52

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 54 

ВСТУП

Актуальність теми. Чітка організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками має велике значення, так як здійснює безпосередній вплив на швидкість обертання обігових коштів, а своєчасність надходження грошових коштів веде до зростання рівня платоспроможності та абсолютної ліквідності будь-якого господарюючого суб’єкта.

Керівництву підприємства необхідно мати достовірну інформацію про стан розрахунків з покупцями та замовниками. Необхідною передумовою достовірності інформації є ведення обліку розрахунків згідно законодавства, здійснення своєчасного контролю і аналізу стану взаєморозрахунків і заборгованості.

Облік розрахунків з покупцями та замовниками є достатньо важливим об'єктом у обліково-звітному процесі. Як ми знаємо підприємство не є замкнутим середовищем, воно постійно взаємодіє в своїй діяльності з контрагентами (постачальниками, кредиторами, покупцями тощо).

Облік розрахунків з покупцями і замовниками є найважливішою ділянкою бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина доходів та грошових надходжень підприємств. За допомогою розрахунків можна, з одного боку спрямувати та забезпечити підприємства сировиною, матеріалами, паливом, тарою, а з іншого здійснити реалізацію готової продукції.

Дослідженню питань розрахунків з покупцями і замовниками присвячені роботи таких вчених як Ф.Ф. Бутинець, М.Ф. Огійчук, Голов С.Ф., Бабіч В.В., Зотов В.В., та інші. Численні дослідження даного питання свідчать про актуальність цієї проблеми в даний час.

Важливість дослідження та вирішення цих питань зумовили вибір теми курсової роботи «Відображення заборгованості покупців та замовників на рахунках бухгалтерського обліку, облікових регістрах та фінансовій звітності», а також доводять її актуальність.

Об’єктом дослідження виступає сукупність теоретичних й практичних аспектів з обліку розрахунків з покупцями і замовниками.

Предметом дослідження курсової роботи є покупці та замовники, з якими підприємство взаємодіє при відправці товарно-матеріальних цінностей, наданні послуг, необхідних для здійснення підприємством своєї фінансово-господарської діяльності.

Метою дослідження є розкриття економічної сутності і змісту розрахунків з покупцями і замовниками, особливостей договірно-правових відносини між покупцями та постачальниками і підрядниками, а також документального оформлення операцій з покупцями і замовниками та удосконалення обліку розрахунків з контрагентами в умовах функціонування інформаційних систем.

Виходячи з мети дослідження, в роботі було поставлено наступні завдання:

Визначити економічну сутність розрахунків з покупцями і замовниками, їх значення, роль і місце в діяльності підприємства;

Здійснити огляд нормативно-правової бази, яка регламентує порядок організації обліку розрахунків з покупцями і замовниками;

Дослідити методику формування облікової інформації в первинних бухгалтерських документах;

Здійснити дослідження аналітичного і синтетичного обліку;

Охарактеризувати звітність і порядок її складання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.