План

1. Функції та методи управління охороною праці.

2. Навчання, інструктування та перевірка знань працівників стосовно питань охорони праці.

3. Мета, об’єкт, цілі та завдання управління охорони праці.

4. Організація роботи з охорони праці у виробничому середовищі. Обов’язки роботодавця та працівника стосовно ОПП.

5. Види і строки проведення інструктажів з питань охорони праці.

6. Виробничий травматизм, його причини та наслідки.

7. Психологія безпеки праці.

8. Шляхи підвищення охорони праці у виробничому середовищі.

9. Кольори та знаки безпеки праці.

1. Функції та методи управління охороною праці.

Функції управління ОП:

-Прогнозування і планування – цілеспрямованість планування заходів з ОП на попередження травматизму і профзахворювань.

-Організація – встановлення обов’язків, прав і відповідальності посадових осіб за функціонування СУОПП. Наявність інструкцій з ОП за професіями та видами робіт.

-Мотивація – створення системи заохочення керівників і працівників щодо виконання завдань ОП, правил, норм, інструкцій.

-Контроль, облік та аналіз – встановлення відповідності умов і ОП до НПА, ефективності функціонування СУОПП. Розрахунок ризиків.

Методи управління ОП:

1.Організаційно-розпоряджувальні:

-Виконання працівниками своїх посадових обов’язків з ОП;

-Видання і виконання наказів, розпоряджень, приписів, рішень.

2.Соціально-психологічні:

-Виховна робота

-Навчання і пропаганда з ОП

-Подання особистого прикладу керівникам підрозділів в дотриманні правил і норм з ОП

-Встановлення контролю і взаємоконтролю, підвищення виробничої дисципліни

-Моральне стимулювання

3.Економічні

-Виплата премій за відсутність травматизму і профзахворювань

-Матеріальне і моральне заохочення за високий рівень ОП

-Заохочення за активну участь та ініціативу в здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці. Штрафні санкції.


2. Навчання, інструктування та перевірка знань працівників стосовно питаньохорони праці.

Належна кваліфікація й обізнаність працівників з питань охорони праці є запобіжником ризику отримати виробничу травму чи професійне захворюван­ня.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб із пи­тань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджує спеціально уповноважений орган виконавчої влади з нагляду за охо­роною праці.

На підприємствах для перевірки знань працівників з питань охорони праці за наказом керівника створюється комісія, до складу якої повинні бути вклю­чені представники профспілкового комітету і відпо­відного місцевого органу державного нагляду за охороною праці.

Перед перевіркою знань працівників на підприємстві організовують заняття: лекції, семіна­ри, консультації тощо. Результати перевірки знань працівників оформляють відповідним протоколом.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці здійснюється з такою періодичністю:

з керівниками підприємств, установ та особами, що безпосередньо відпо­відають за організацію охорони праці на підприємстві - один раз на три роки комісіями навчальних закладів, що мають дозвіл Комітету з нагляду за охоро­ною праці України на проведення такого навчання;

з керівниками структурних підрозділів (цехів, відділів, служб) - один раз на три роки комісією з питань перевірки знань з охорони праці підприємства або комісіями вищих органів (міністерств, відомств, корпорацій тощо);

з працівниками, що виконують роботи з підвищеною небезпекою - у строк, установлений відповідальними галузевими нормативними актами, але не рідше ніж раз на рік.

Працівники, участь яких у виробничому процесі не пов'язана з роботами з підвищеною небезпекою, проходять навчання та перевірку знань у формі інструк­тажів з питань охорони праці.

Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з охорони праці покладається на керівника підприємства, в структурних підрозділах - на керівників цих підрозділів, а конт­роль - на службу охорони праці.

За характером і часом проведення інструктажі з охорони праці поділяються на: вступний; первинний; повторний (на роботах з підвищеною небезпекою — 1 раз на 3 місяці; для решти робіт — 1 раз на 6 місяців); позаплановий; цільовий.


3. Мета, об’єкт, цілі та завдання управління охорони праці.

Метою управління охороною праціє реалізація конституційних прав пра­цівників і вимог нормативно-правових актів щодо збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму, профзахворюванням, аваріям і пожежам, усунення неприпустимого ризику.

Об'єктом управління охороною праціє діяльність роботодавця, керівників структурних підрозділів, функціональних служб і всього колективу підпри­ємства для забезпечення належних здорових і безпечних умов праці на робо­чих місцях, виробничих ділянках, цехах і підприємствах у цілому, поперед­ження травматизму, профзахворювань і аварій.

Основні цілі та завдання управління ОП:

-запобігання виробничим травмам, професійним захворюванням. ава­ріям і пожежам, усунення неприпустимих ризиків;

-дотримання вимог законодавства і нормативно-правових актів з охорони праці, колективних договорів;

-забезпечення ставлення всіх працівників підприємства до безпеки праці, як до головних обов’язків;

-забезпечення участі працівників підприємства до планування, орга­нізації мотивації, контролю і оцінки ефективності заходів з охо­рони праці;

-розроблення обов’язків, прав і відповідальності за стан охорони праці між всіма керівниками і працівниками підприємства;

-забезпечення компетентності посадових осіб, спеціалістів та всіх працівників при виконанні покладених на них обов'язків і відпові­дальності, розумінні своїх прав і обов'язків;

-розподілення необхідних фінансових, матеріальних, людських та ін.. ресурсів при забезпеченні функціонування СУОПП;

-забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці у колективному договорі (угоді, трудовому договорі);

-постійне підвищення ефективності функціонування СУОПП.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Охорона праці 14

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.